Bước 1 Lấy Key ISCOUT

image 4 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
 1. Bấm vào API iscout lựa chọn boss cần tìm.
 2. Lựa chọn boss cần tìm.
 3. Lựa chọn tìm full map hoặc theo bán kính.
 4. Lưu lại danh sách tìm boss theo sở thích để dễ lựa chọn.
 5. Lưu bộ lọc API để ISCOUT tìm theo lựa chọn trên.
image 5 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Copy KEY của iscout để đưa vào ESB.

Bước 2 : Gắn KEY iscout vào ESB

Vào tabs tập thể trên ESB.

image 6 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
 1. Tạo key ESB để liên kết các tài khoản bên trong hồ số ESB hoạt động
 2. Bảng thêm key ISCOUT
 3. Bảng xem danh sách boss sau khi kết nối thành công.

Bấm vào (1) Collective Key Manger

image 7 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
 1. Danh sách key ESB
 2. Tạo key esb ngẫu nhiên.
 3. Thêm key esb theo ý muốn.

Bấm vào (2) Manger Iscout

image 8 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
 1. Danh sách key ISCOUT thêm vào.
 2. Dán key iscout để thêm vào danh sách.
 3. Xem danh sách kết nối với key hiện tại với esb.
 4. Kết nối với ISCOUT
 5. Xóa Key iscout
 6. Trạng thái của key đã kết nối hay chưa. (online or offline).

Bấm vào (3) View

image 10 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
 1. Danh sách key ESB kết nối với key ISCOUT
 2. Lựa chọn key ESB kết nối với key ISCOUT

Bấm vào (4) Connet

image 11 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bấm vào (3) Xem hàng đợi tập thể của boss

image 12 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
 1. Lựa chọn key đã kết nối với ISCOUT
 2. Danh sách boss lấy từ ISCOUT
 3. Xóa danh sách boss hiện tại
 4. Làm mới lại danh sách boss.