image 21 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Rallies / Boss Finder / Auto Setter

  1. Tương thích với boss mực mới.

Nông nghiệp

  1. Đã thêm tùy chọn để gửi đến ô liên minh.

Khác

  1. Các nút kiểm kê được cập nhật
image 20 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Huấn luyện quân đội

  1. Bây giờ bạn có thể tự động đào tạo quân đội. Đảm bảo sử dụng cài đặt và đọc hướng dẫn. Nó sẽ xử lý các vấn đề wifi màu đỏ.
  2. Để sử dụng huấn luyện quân đội, hãy đảm bảo rằng bạn đã mở menu huấn luyện quân đội, được thu nhỏ trong trò chơi trong thành phố (chúng tôi sẽ cố gắng thu nhỏ cho bạn), có doanh trại bạn muốn hiển thị rõ ràng. Đi tới cài đặt huấn luyện quân đội để chọn những gì bạn muốn.