image 1 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Kẻ Trộm Hoàng Gia
Đã thêm khả năng quay lại bánh xe/tuần tra/chợ đen trong trường hợp nó thoát ra ngoài. Nó cũng sẽ tự động đến đó cho bạn nếu ban đầu bạn không mở nó
Cải thiện tốc độ bánh xe
Cải thiện tốc độ đào tạo quân đội
Cải thiện đốm cho jormungandr
Cải thiện khả năng di chuyển cho các quân cấp thấp hơn trong trình cài đặt tự động để không bỏ lỡ các cấp thấp hơn.
Bây giờ sẽ nhấp vào nút khởi động lại trên các bản cập nhật
Sẽ kết thúc cuộc biểu tình nhanh hơn trong quá trình quét AC trong trường hợp nó vô tình nhấp vào một cuộc biểu tình
Bây giờ bạn có thể quyết định số lần lặp lại bạn muốn khi tham gia các cuộc biểu tình trong cài đặt cuộc biểu tình
Bây giờ bạn có thể quyết định tần suất kiểm tra lỗi trong cài đặt thoát trò chơi
Đây là những thay đổi