Hướng Dẫn Update Auto Evony ESB-TKR bằng Auto Evony Update

Bước 1: Bấm vào cập nhật

screenshot 1649577010 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 2 : Bấm Yes để cập nhật

screenshot 1649577059 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 3 : Chờ đợi tải Auto Evony ESB-TKR

screenshot 1649577083 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 4 : Bấm YES nếu máy tính bạn bảo mật cao.

screenshot 1649577482 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 5 : Chọn ngôn ngữ rồi bấm OK. chú ý không có ngôn ngữ tiếng việt ở đây.

screenshot 1649578047 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 6 : Chọn ổ đĩa, nên để mặc định “C:\ESB-TKR”

screenshot 1649578069 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 7 : Bỏ hoặc chọn tạo lối tắt trên màn hình.

screenshot 1649578111 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 8 : Bấm install

screenshot 1649578147 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 9 : Đợi tí auto đang cài đặt

screenshot 1649578163 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 10 : Bỏ check “Launch ESB-TKR” và bấm Finish

screenshot 1649578221 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 11 : Xong, mở auto và đăng nhập như bình thường.

screenshot 1649578245 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Lưu ý : nếu auto mất tài khoàn và mật khẩu đăng nhập thì sử dụng Nút Khôi Phục để lấy lại.