Hướng dẫn tuần tra

Giới thiệu

Chế độ Tuần tra là một cách tuyệt vời để có được Monarch Gears. Sử dụng chế độ này để dễ dàng đạt được cấp 8 của mỗi bánh răng trong vài ngày hoặc cao hơn nếu bạn chưa ở cấp 8.

Cách sử dụng

Hãy làm theo các bước dưới đây để hiểu và tận dụng chế độ này.

image 9 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Điều kiện tiên quyết

Bạn PHẢI ở trên menu Tuần tra trước khi bắt đầu bên trong kho của bạn!

image 10 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
  1. Chế độ:
    Đảm bảo rằng bạn chọn Chế độ tuần tra.

thông tin thêm

Tuần tra sẽ chỉ Tuần tra các mục sau: bạn chọn ở tab tuần tra.

Comments are closed.