Cách sử dụng

Hãy làm theo các bước dưới đây để hiểu và tận dụng chế độ này.

  1. Cách thức

Chọn chế độ Tìm kiếm Tavern tại đây.

image 5 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Cài đặt tìm kiếm quán rượu

image 6 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
  1. Refresh Times
  • Số lần nó sẽ làm mới..
  1. Select Generals to Search
  • Chọn tướng muốn tìm trong quán rượu.
  1. Purchase Times
  • Số lần nó chiêu mộ tướng bạn đã chọn.