Phiên bản 2.1.3.2

Tin tuyệt vời, tất cả các cài đặt giờ đây sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu, vì vậy bạn sẽ không cần phải chuyển hồ sơ của mình nữa! Tuy nhiên, điều này có nghĩa là ban đầu, bạn sẽ cần thiết lập hồ sơ của mình lần cuối để nó có thể lưu vào cơ sở dữ liệu.
Có, bạn sẽ bắt đầu mới, nhưng về sau, hồ sơ của bạn sẽ được lưu

Tải xuống ở đây

Auto Setter

  1. Các điều chỉnh đối với tên lãnh chúa

Boss Finder

  1. Đã khắc phục sự cố khi nhấp vào quốc vương trên một hình ảnh quốc vương nhất định

Nông nghiệp

  1. Nên ngủ thường xuyên hơn

Khác

  1. Đã khắc phục sự cố với bộ hẹn giờ giải lao
  2. Đóng cửa sổ bật lên bây giờ sẽ đóng cửa sổ thỏa thuận gói mới bật lên.

Tôi đã dành nhiều thời gian làm việc để tải các cài đặt lên cơ sở dữ liệu vì nó yêu cầu tôi phải thực hiện lại phương pháp truy xuất cài đặt khá nhiều. Rất đánh giá cao những người đã giúp tôi phá vỡ và khắc phục các vấn đề được tìm thấy ban đầu!