1 Chuẩn Bị

  • Hình ảnh và ID tài khoản Soha.
z3487092715623 ecf6d20b632c601c91738c7ebdb7c758 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
  • Tải evony phiên bản quốc tế (https://auto.evonyvn.com/tai-evony-the-kings-return)
  • Chụp Hình ảnh và ID tài khoản evony quốc tế mới (cùng sever với tài khoản soha muốn chuyển đổi và Có liên kết Google hoặc Facebook)
z3487092407671 34e57922027eab8d9dd6961d57057928 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
  • Hình ảnh hóa đơn thanh toán gần nhất : 1 trong 3 hình ảnh sau
unnamed Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
IPHONE
invoid evony Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
IOS
z3492253979690 f7afa2da0b089fb8ff68a5cca6126e11 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
Android

2 Gửi yêu cầu :

image Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
  • Điền email của bạn đang hoạt động và chính xác để evony phản hồi lại bạn.
  • Điền tiêu đề yêu cầu (Subject) :

Hi, I want to recover my lost link account.

  • Điền Nội dung yêu cầu (Description):

Hello Evony,

I need to recover my lost account.

Old account ID: [ ID tài khoản cũ]

New account ID: [ ID tài khoản mới ]

I have attached my recent transaction invoice.

Please admin help to recover the account

Thank You.

  • Đính kèm 3 hình ảnh đã chuẩn bị ở trên vào (Attachments).

3 Kiểm tra email và chờ phản hồi từ evony (chậm nhất 24h làm việc)